نحوه ی اجرای حرکات

نحوه ی اجرای حرکات

نحوه قرار گرفتن بدن در اجراي حركات بسيار مهم است چرا كه نحوه صحيح باعث خواهد شد كه فشار نه تنها افزايش بايد بلكه عضله هدف به درستي تحت تنش قرار گيرد و از همه مهمتر احتمال اسيب ديدگي به حداقل برسد ...متاسفانه مبتديان و حتي بسياري از افرادي كه سالها تمرين كرده اند در اجراي برخي حركت دقت كافي را نمي كنند
نام حركت ؛ زير بغل تك دمبل خم
عضله هدف ؛ پشتي بزرگ ؛ گرد بزرگ
عضله كمكي ؛ متوازي أضلاع ، ذوزنقه ؛ گرد كوچك ؛ دو سر بازويي؛دلتوئيد خلفي

2-04-1397, 02:59

ورود
اطلاعیه ها

باشگاه سپاهان

سپاهان

بازیکنان سپاهان

تیم سپاهان

سایت سپاهان