تیپ بدنی خود را بشناسید

تیپ بدنی خود را بشناسید

تیپ بدنی خود را بشناسید

رنگ قرمز : صبحانه یک اندومورف
رنگ سبز ؛ صبحانه یک مزومورف
رنگ آبی ؛ صبحانه یک اکتومورف

1-03-1397, 01:44

ورود
اطلاعیه ها