ترکیب بدنی حرف اول و اخر رو در تدوین یک برنامه غذایی می زند.

ترکیب بدنی حرف اول و اخر رو در تدوین یک برنامه غذایی می زند.
ترکیب بدنی حرف اول و اخر رو در تدوین یک برنامه غذایی می زند.

ترکیب بدن حرف اول و آخر رو در تدوین یک برنامه غذایی را می زند یعنی فاکتور هایی مانند ؛
SMM, PBF. SLM,BMI, VFL.VFA, WHR,MBF.
در واقع این عوامل هستند که تیپ بدنی افراد را تشکیل خواهد داد
Ectomorph/

3-03-1397, 02:31

ورود
اطلاعیه ها